ACENTA SİCİL

Seyahat Acentası İşletme Belgesi, seyahat acentası faaliyeti uygulayabilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ticari kuruluşlara verilen resmi bir belgedir.

Seyahat acentaları uyguladıklara hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır:
A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.
B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.
(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının uygulayabildikleri hizmetleri ifa edebilirler.

1. Seyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak tüzel kişiler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seyahat acentası unvanı talebinde bulunurlar.

2. Bakanlık tarafından incelenerek uygun görülen unvan, talep sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

3. Bakanlık tarafından seyahat acentası unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün (30) içerisinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün (30) içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

4. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentacılığı faaliyetinin de yer aldığı, şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı, (EK-4)

5. Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

6. Seyahat acentası unvanına ilişkin taahhütname (EK-1)

7. Başvuru sahibi anonim şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C kimlik numarası ve adli sicil beyanı (EK-2)

8. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti,

9. Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan (EK-3)

10. Seyahat acentası personeli için geçerli belgeler;
a- Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek veya,
b- Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgesi sahibi olduğunu belgelemek veya,
c- Bakanlık tarafından verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek,
- Seyahat acentası sahipleri, fiilen seyahat acentasında çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, seyahat acentası personeli sayılır.
- Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Belgesi’nin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,
- C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil belgesi aranmamaktadır.

11. 4734 Sayılı Kanun’un 34. maddesinde belirtilen değerler üzerinden (seyahat acentası ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz) teminat mektubunun veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Merkez Bankası Ankara Şubesi TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN numaralı” hesabına yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi
Teminat miktarları:
A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)
B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)
C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

12. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, adli sicil beyanının doğrulunu ilgili merciden teyit eder.

13. TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

14. TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

15. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

16. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

17. Bakanlığın yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksik evrak bulunması durumunda eksik evrakın TÜRSAB’a bildirmesi üzerine, başvuru sahibine eksik evrakın tamamlanması TÜRSAB tarafından bildirilir ve başvuru sahibi tarafından tamamlanır. Evrakların tamamlanması üzerine, Bakanlık gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülenlere seyahat acentası işletme belgesi verir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlıkça belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.
- Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
- Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
-Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. EK-1 EK-2 EK-3 EK-4

TÜRSAB’a üye olarak ve Bakanlık tarafından verilecek işletme belgesini aldıktan sonra seyahat acentacılığı faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme oranında artarak uygulanmaktadır.

Adres değişikliğine ilişkin olarak ilk önce TÜRSAB’a başvuru yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra hazırlanan belgeler TÜRSAB’a iletilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen merkez veya şube adresinde seyahat acentası iş yerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen adres değişikliğine ilişkin dosya, TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden adres değişikliği başvurusuna ilişkin dosya Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, yeni adrese göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra belge, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (d) bendi gereği, seyahat acentalarının, şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on (10) gün önce TÜRSAB’a bildirme zorunluluğu vardır. Adres değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1618 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre idari para cezası uygulanmaktadır.

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya, Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya, Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için TÜRSAB’a bilgi iletilir. Talebin uygun görülmesi halinde, seyahat acentasının yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, seyahat acentasının yeni durumuna göre Seyahat Acentası İşletme Belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 17’nci maddesi uyaınca;
"Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde Yönetim Kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişikliklerin oluşundan itibaren otuz gün (30) gün içerisinde TÜRSAB’a veya Bakanlığa yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Şube kapanışını zamanında bildirmeyen seyahat acentalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1618 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre idari para cezası uygulanır."

Bakanlık tarafından daha önce unvanı tescil edilmiş olan seyahat acentası tarafından bu unvanın değiştirilebilmesi için; öncelikle dilekçe ve unvan talep formu ile Bakanlığa başvurulması gerekir. Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, seyahat acentası unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesini takiben, istenilen belgelerle TÜRSAB’a başvurur. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Unvan değişikliği başvurusuna ilişkin dosya, TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden seyahat acentası unvan değişikliğine ilişkin dosya Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, yeni seyahat acentası unvanına göre Seyahat Acentası İşletme Belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

Grup değişikliği yapılabilir. Söz konusu değişikliğin yapılabilmesi için öncelikle dilekçe ve istenilen belgeler ile TÜRSAB’a başvurulması gerekir. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Grup değişikliği başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden grup değişikliğine ilişkin dosya Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için TÜRSAB’a bilgi iletilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, yeni gruba göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

Grup değişikliğinde aşağıda belirtilen teminatlar tamamlanır. İki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa; fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.
A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)
B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)
C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların %25’idir.)

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birine haiz olmak üzere; en az bir personel çalıştırılır.
Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgesi sahibi olmak,
Bakanlık tarafından verilmiş Rehber Belgesi’ne sahip olmak.
Seyahat acentaları şubeleri dahil olmak üzere personel değişikliklerini en geç otuz (30) gün içerisinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgelerini göndermekle yükümlüdür.

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,
b) Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgesi sahibi olmak,
c) Bakanlık tarafından verilmiş Rehber Belgesi’ne sahip olmak,
Yukarıdaki niteliklerden birine sahip ve fiilen seyahat acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi seyahat acentalarında personel sayılır.

Şirket birleşmesi talebinde bulunan seyahat acentasının, söz konusu şirket birleşmesine ilişkin işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle dilekçe ve istenilen belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. Şirket birleşmesi başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şirket birleşmesine ilişkin dosya Bakanlık tarafından incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, birleşme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa yeni ticaret unvanına göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca:
“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren otuz (30) gün içinde TÜRSAB’a veya Bakanlığa yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Birleşme sonrasında ticaret unvan veya adres değişikliği oluşmuş ve bu değişikliği zamanında bildirilmemişse seyahat acentalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1618 Sayılı Kanunu’nun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre idari para cezası verilir.

Nev'i değişikliği talebi bulunan seyahat acentasının, söz konusu nev'i değişikliğine göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Nev'i değişikliği başvurusuna ilişkin dosya, TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden nev'i değişikliğine ilişkin dosya Bakanlık tarafındna incelenir. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için TÜRSAB’a bilgi iletilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, yeni nev'iye göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlık tarafından belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınır.

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca:
“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren otuz (30) gün içerisinde TÜRSAB’a veya Bakanlığa yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Nev’i değişikliği zamanında bildirilmemişse, seyahat acentalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1618 Sayılı Kanunu’nun 27’nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre idari para cezası uygulanır.

4734 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden;
a) Seyahat acentası ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminatın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Merkez Bankası Ankara Şubesi TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN numaralı” hesaba yatırıldığına dair belge aslının dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
b) Nakit teminatların şirket hesabından yatırılması zorunludur.
c) Şahıs hesabından yatırılan nakit teminatlar kabul edilmemektedir.
d) Teminatta seyahat acentası ve şirket unvanlarının doğru olarak yazılması gerekmektedir.
Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
- A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)
- B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)
- C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların %25’idir.)

Teminat değişikliği işlemlerinde dilekçe ekinde yer alan yeni teminat mektubu ile Bakanlığa başvurulur. Seyahat acentasının yeni teminatı ibraz etmesi hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı, teminat mektubu ise teminatın düzenlendiği bankaya, nakit teminat ise seyahat acentasının dilekçesinde belirttiği IBAN numarasına veya banka hesabına iade edilir.

a- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurulur. Dilekçede, talebin ne olduğu açıkça belirtilir, işletme belge numarası, adı ve başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile seyahat acentasının adres bilgilerine yer verilir. Dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.
b- Gazete kayıp ilanı. (Herhangi bir gazetede kayıp olan belgenin hükümsüz olduğuna ilişkin ilan)
Bakanlıkça uygun evrakla başvurulması halinde, kayıp olan belgenin yenisi düzenlenir.


Teminat Mektubu Metin Örneği